BỒN CHỨA - BỒN CHỨA HÓA CHẤT, XĂNG DẦU, ÁP LỰC, CÔNG NGHIỆP PLG